Henkilölain 10 ja 24 §:ssä säädetyissä tiedoista koostuva tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii:
Oy Pamon Ab
y-tunnus: 0975000-0
Keskikankaantie 17
15860 Hollola

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pasi Paaso
Keskikankaantie 17
15860 Hollola
puhelin 0424 958 1
sähköposti: rekisteriasiat@kair.fi

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri, jäljempänä ”Rekisteri”

Mihin tarkoituksiin tietoja käytetään?

Oikeusperuste kertoo, mihin lailliseen perusteeseen henkilötietojen käsittely pohjautuu. Oikeusperusteita lailliselle henkilötietojen käsittelylle ovat suostumus, sopimuksen tuottaminen, lakisääteinen velvoite ja oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn

yksiselitteisen suostumuksen tai perustuen rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
1. Asiakasviestintä
2. Myynnin yhteystietojen hallinnointi
3. Suoramarkkinointi ja muu kohdennettu markkinointi

Henkilötiedot

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn yksiselitteisen suostumuksen tai perustuen rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin.
1. Asiakasviestintä
2. Myynnin yhteystietojen hallinnointi
3. Suoramarkkinointi ja muu kohdennettu markkinointi

Mitä henkilötietoryhmiä rekisteri sisältää?

Henkilörekisterissä käsitellään seuraavia tietoja rekisteröidystä.
– Henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, vastuualue
– Yrityksen nimi, yhteystiedot

Perustietojen lisäksi markkinointirekisterissä käsitellään markkinoinnin toteuttamiseen ja myyntitapaamisiin liittyviä tietoja, kuten tietoja myyntiin tai myyntihankkeisiin liittyvistä tapaamisista, puheluista ja muista keskusteluista. Mukaan lukien sähköpostikeskusteluista tietoja koskien toteutettuja markkinointitoimia sekä verkkoselailutietoja.

Tietojen vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Oy Pamon Ab voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään seuraavasti: erinäisissä viestintätilanteissa puhelimen tai sähköpostin välityksellä tai tämän liittyessä postituslistalle kotisivuilla tai markkinointiarpajaisten tai muiden vastaavien tapojen avulla.

Työntekijät kirjaavat aktiivisessa vaiheessa olevien myyntihankkeiden kannalta olennaiset kontaktit markkinoinnin tietokantaan.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietojen säilytysajat määräytyvät seuraavien perusteiden mukaisesti:
– Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisterinpitäjän oikeutetun edun voidaan perustellusti katsoa olevan voimassa. Oikeutetun edun voimassaolon rekisterinpitäjä määrittelee esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkopalveluiden käytön ja rekisteröidyn sekä rekisterinpitäjän välisen yhteydenpidon, kuten aktiivisessa vaiheessa oleviin myyntihankkeisiin liittyvän yhteydenpidon, perusteella.
– Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, kun tämä peruuttaa markkinointisuostumuksensa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin suoramarkkinoinnin kieltoa koskeva tieto.
– Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli rekisteröity on pyytänyt tietojensa poistoa, eikä rekisterinpitäjällä ole muuta perustetta henkilötietojen käsittelylle.

Tietojen siirto

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille tässä dokumentissa kuvattujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietoja siirretään taholle, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta, on rekisterinpitäjä sopimuksellisin järjestelyin varmistunut siitä, että henkilötietoja käsitellään vain rekisterinpitäjän antamien kirjallisten ohjeiden perusteella ja vain niihin käsittelyn tarkoituksiin, jotka tässä tietosuojaselosteessa on määritelty, ja että pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviinsä liittyvä tarve saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille sellaisten palveluiden tai tehtävien toteuttamiseksi, jotka rekisterinpitäjä on näille osoittanut. Henkilötietojen käsittelijöiden tehtävät liittyvät esimerkiksi tietojärjestelmien ja ohjelmistojen tarjoamiseen ja ylläpitämiseen sekä muiden tietojenkäsittelypalveluiden tarjoamiseen, taikka markkinointipalveluiden tuottamiseen tai muihin vastaaviin, myyntiin ja markkinointiin kiinteästi liittyviin tehtäviin.

Mikäli rekisterinpitäjä myy liiketoimintansa tai sen osan tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, voi rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja ostajille ja näiden neuvonantajille kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Siirretäänkö tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Henkilötietoja säilytetään Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevilla palvelimilla.

Oikeutesi rekisteröitynä

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus on toteutettavissa korvauksetta, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähintään yksi vuosi. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi, tietojen korjauttamiseksi tai, jos haluaa käyttää kielto-oikeuttaan tulee ottaa yhteyttä yllä mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Yhteydenoton yhteydessä on mainittava, minkä tiedon rekisteröity haluaa korjauttaa, muuttaa tai mitä tietoa haluaa poistettavaksi. Lisäksi pyynnön esittäjän tulee esittää luotettava selvitys henkilöllisyydestään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista ja/tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.