Ilmanvaihdon asiantuntijoilta

Näin D2 muuttui: yhteenveto vaikutuksista suunnitteluun

Tämä uusi asetus korvaa rakentamismääräyskokoelman osan D2.

Suunnittelun keskiössä on ylläpitää hyvä sisäilmasto, josta ei tule tinkiä energiatehokkuuden vuoksi. Uuden rakennuksen sisäilmaston ja ilmanvaihdon asetus antaa suunnittelulle enemmän vapauksia ja joustavoittaa sitä. Samalla se tuo lisää vastuuta, jolloin suunnittelun osaaminen korostuu.

 

RAKENNUKSEN SISÄILMA

Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti otettava huomioon sisäilmastoon vaikuttavat tekijät:

– Huonelämpötilojen suunnitteluarvo on 21°C ja huonelämpötilan hallinnan suunnittelussa vaihteluväli on talvella 20-25°C ja kesällä 20-27°C.

– Hallinnan suunnittelussa käytetään eri säävyöhykkeille säädettyjä testivuoden säätietoja.

– Sisäilman laatua määrittävät useat tekijät; sisäilmassa ei saa olla terveydelle haitallisessa määrin hiukkasmaisia epäpuhtauksia, fysikaalisia, kemiallisia tai mikrobiologisia tekijöitä eikä viihtyisyyttä jatkuvasti heikentäviä hajuja. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus saa olla enintään 1450 mg/m3 (800 ppm) suurempi kuin ulkoilman pitoisuus.

 

ULKOILMAVIRTA

Erityissuunnittelijan on mitoitettava ilmanvaihtojärjestelmä siten, että oleskelutiloihin voidaan johtaa terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sisäilman laadun edellyttämä ulkoilmavirta. Oleskelutilojen ulkoilmavirraksi on mitoitettava vähintään 6 dm3/s henkilöä kohti suunniteltuna käyttöaikana, jos tilan käyttötarkoituksesta ei aiheudu lisäilmavirran tarvetta. Koko rakennuksen ulkoilmavirraksi on mitoitettava vähintään 0,35 (dm3/s)/m2 lattian pinta-alaa kohden suunniteltuna käyttöaikana, jos rakennuksen tilan käyttötarkoituksen erityisluonteesta ei aiheudu lisäilmavirran tarvetta. Asuinhuoneiston ulkoilmavirraksi on mitoitettava kuitenkin vähintään 18 dm3/s. 

 

ILMANSUODATUS

Ilmansuodatuksen taso on suunniteltava ulkoilman laadun ja sisäilman laadulle asetettujen tavoitteiden perusteella. Erityissuunnittelijan on ilmanvaihtojärjestelmää valitessaan otettava huomioon järjestelmän soveltuvuus tarvittavaan suodatuksen tasoon.

 

ULOSPUHALLUS

Poistoilmaluokan 1 tai asuinhuoneistojen ilmanvaihdon ulospuhallusilma voidaan johtaa ulos myös rakennuksen seinässä olevan ulospuhallusilmalaitteen kautta (seinäpuhallus), jos muutoin momentissa 14 esitetyt vaatimukset täytetään.

ILMANVAIHDON ILMAVIRTOJEN OHJEARVOT

Sisäilmaston ja ilmanvaihdon tilakohtaiset ohjearvot löytyvät FINVACin tekemästä oppaasta Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet -ympäristöministeriö.

Tämä opas käsittelee ilmanvaihdon mitoittamista ympäristöministeriön asetusluonnoksen (16.2.2017) mukaisesti. Opas korvaa liitteen 1 säädöksessä D2: Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet 2012.

SISÄILMASTO JA ILMANVAIHTO-OPAS

Oppaan tavoitteena on selkeyttää asetuksissa esitettyjen olennaisten vaatimusten tulkintaa ja tätä kautta helpottaa suunnittelun vaatimusmäärittelyä uuteen tilanteeseen soveltuvien kilpailukykyisten tuotteiden valitsemiseksi ja vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi.

Opas on tehty sähköiseen muotoon ja se on julkaistu hankkeen työvaiheen mukaisina versioina Talotekniikkateollisuus ry:n julkisilla verkkosivuilla verkko-osoitteessa: https://www.talotekniikkainfo.fi .

Viimeisimmät

Kategoriat

Recent Comments

    Categories